Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zakup wraz z dostawą żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie - warzywa, przetwory i owoce

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zakup wraz z dostawą żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie - warzywa, przetwory i owoce

 

Myszków: Zakup wraz z dostawą żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 378084 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia zawiera załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo - cenowy. Zamówienie obejmuje dostawę asortymentu tj. min. owoców, warzyw i produktów podobnych w okresie: 24 grudnia 2014 r. - 22.06.2015 r. Zamawiający wymaga, aby dostawy przedmiotu zamówienia następowały cyklicznie, na podstawie pisemnych zamówień zbiorczych składanych raz w tygodniu na tydzień następny, potwierdzanych telefonicznie przez upoważnioną osobę Zamawiającego. Dostawy żywności muszą być realizowane przez Wykonawcę przystosowanym do tego celu transportem i w opakowaniach Wykonawcy do kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Zwrotne opakowania winny być oznakowane przez Wykonawcę. Opakowania transportowe środków spożywczych powinny być wykonane z materiałów, które nie powodują zmiany cech organoleptycznych środków spożywczych, są łatwe do utrzymania w czystości oraz zapewniają środkom spożywczym odpowiednie warunki w czasie przewozu. Zamawiający wymaga, aby w przypadku dostarczania: - Warzyw i owoców - były to produkty świeże (w okresie sezonowym) dojrzałe, czyste, nieuszkodzone, bez oznak pleśni, zepsucia i zanieczyszczeń, zachowane odpowiednie warunki transportu; - Artykułów ogólnospożywczych - były to produkty suche, niezawilgocone, bez obecności szkodników, opakowania nieuszkodzone bez oznak bombażu; termin ważności minimum 2 miesiące, zachowane odpowiednie warunki transportu. Wymagania ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach. Artykuły rolno - spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej. 2. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. 3. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. 4. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność niespełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań. 5. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. 6. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej odbieranej żywności. 8. Podane w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami. 9. Wykonawca dostarczać będzie żywność do zamawiającego własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko w godz. 08: 00 - 14: 00 a w przypadku produktów mleczarskich w szczególności mleka również w inne niewymienione dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny z Zamawiającym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Cena brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, która obowiązuje od dnia wprowadzenia jej w życie. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw zawartych w umowie, w trakcie jej realizacji jednakże zmniejszenie to nie może przekroczyć 30 %.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zozmyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 42-300 Myszków ul. Wolności 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ul. Wolności 29, 42-300 Myszków.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


lek. med. Jacek Kret

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2014-12-11 12:01

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-18 12:41

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-18 12:41

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-18 12:41

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.