Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o przetargu-dostawa leków, płynów infuzyjnych i mat. opatrunkowych.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu-dostawa leków, płynów infuzyjnych i mat. opatrunkowych.

Polska-Myszków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Nr 2014/S 214-378639
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29
Punkt kontaktowy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba do kontaktów: Marek Winiarski
42-300 Myszków
POLSKA
Tel.: +48 343138978
E-mail: przetargizoz@poczta.fm
Faks: +48 343138978
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zozmyszkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz placówek podległych tut. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna.
Kod NUTS PL224
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia zawiera załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zestawienia pakietowe (formularze asortymentowo-cenowe) od 1 do 27.
Zamówienie obejmuje dostawę w/w asortymentu w podziale na 27 pakietów (zadań) przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy.
Zamawiający wymaga, aby dostawy przedmiotu zamówienia realizowane były wg założeń zawartych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.
Przez asortyment będący przedmiotem zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (t. j: Dz. U. 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późń. zm.). Wszystkie zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). W celu potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia spełnia wymagania Wykonawca złoży na każde wezwanie Zamawiającego: foldery, ulotki lub katalogi zawierające opisy, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub inny ważny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie UE dla każdego rodzaju oferowanego asortymentu zgodnie z opisem Zamawiającego, wraz z informacją, którego zadania i której pozycji dokument dotyczy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 987 903 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 1
1)Krótki opis
Ampułki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 280 975 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 2
1)Krótki opis
Tabletki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 675 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 3
1)Krótki opis
Tabletki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 103 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 4
1)Krótki opis
Różne postacie leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 74 091 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1)Krótki opis
Albuminy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 025 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet Nr 6
1)Krótki opis
Różne postacie leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 865 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1)Krótki opis
Różne postacie leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 634 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1)Krótki opis
Różne postacie leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 175 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet Nr 9
1)Krótki opis
Płyny infuzyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 128 785 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1)Krótki opis
Płyny infuzyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 27 404 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet Nr 11
1)Krótki opis
Antybiotyki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 51 923 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet Nr 12
1)Krótki opis
Antybiotyki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 610 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet Nr 13
1)Krótki opis
Antybiotyki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet Nr 14
1)Krótki opis
Heparyny drobnocząsteczkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 760 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
1)Krótki opis
Heparyny drobnocząsteczkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 160 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Pakiet Nr 16
1)Krótki opis
Heparyny drobno cząsteczkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 325 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet Nr 17
1)Krótki opis
Leki różne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 854 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Pakiet Nr 18
1)Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 965 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Pakiet Nr 19
1)Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 827 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Pakiet Nr 20
1)Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 323 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21
1)Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 670 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Pakiet Nr 22
1)Krótki opis
Pieluchomajtki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 456 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Pakiet Nr 23
1)Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 235 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Pakiet Nr 24
1)Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 153 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Pakiet Nr 25
1)Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 980 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Pakiet Nr 26
1)Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 330 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Pakiet Nr 27
1)Krótki opis
Ampułko strzykawki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium.
Ustala się wadium w zakresie poszczególnych pakietów (zadań) od 1 do 27 w wysokości:
1) dla zadania nr 1 w wysokości: 8 430 PLN, słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych;
2) dla zadania nr 2 w wysokości: 1 160 PLN, słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt złotych;
3) dla zadania nr 3 w wysokości: 33 PLN, słownie: trzydzieści trzy złote;
4) dla zadania nr 4 w wysokości: 2 222 PLN, słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote;
5) dla zadania nr 5 w wysokości: 240 PLN, słownie: dwieście czterdzieści złotych;
6) dla zadania nr 6 w wysokości: 895 PLN, słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych;
7) dla zadania nr 7 w wysokości: 320 PLN, słownie: trzysta dwadzieścia złotych;
8) dla zadania nr 8 w wysokości: 635 PLN, słownie: sześćset trzydzieści pięć złotych;
9) dla zadania nr 9 w wysokości: 3 860 PLN, słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych;
10) dla zadania nr 10 w wysokości: 820 PLN, słownie: osiemset dwadzieścia złotych;
11) dla zadania nr 11 w wysokości: 1 557 PLN, słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych;
12) dla zadania nr 12 w wysokości: 888 PLN, słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem złotych;
13) dla zadania nr 13 w wysokości: 300 PLN, słownie: trzysta złotych;
14) dla zadania nr 14 w wysokości: 650 PLN, słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych;
15) dla zadania nr 15 w wysokości: 424 PLN, słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote;
16) dla zadania nr 16 w wysokości: 1 509 PLN, słownie: tysiąc pięćset dziewięć złotych;
17) dla zadania nr 17 w wysokości: 565 PLN, słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć złotych;
18) dla zadania nr 18 w wysokości: 1 228 PLN, słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia osiem złotych;
19) dla zadania nr 19 w wysokości: 384 PLN, słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote;
20) dla zadania nr 20 w wysokości: 879 PLN, słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych;
21) dla zadania nr 21 w wysokości: 200 PLN, słownie: dwieście złotych;
22) dla zadania nr 22 w wysokości: 373 PLN, słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy złote;
23) dla zadania nr 23 w wysokości: 37 PLN, słownie: trzydzieści siedem złotych;
24) dla zadania nr 24 w wysokości: 994 PLN, słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote;
25) dla zadania nr 25 w wysokości: 479 PLN, słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych;
26) dla zadania nr 26 w wysokości: 460 PLN, słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych;
27) dla zadania nr 27 w wysokości: 78 PLN, słownie: siedemdziesiąt osiem złotych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według Załącznika nr 2 do SIWZ).
3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:
3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.7. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje takich zaświadczeń – należy złożyć dokument zawierający oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załącznika Nr 3 do SIWZ)
3.9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo oświadczenie/ informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ppkt. 3.1, 3.3, 3.4 i 3.6: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ppkt. 3.5: składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym mieszka Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt.4.
5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
5.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia przez te podmioty dokumentów wymienionych w części V. pkt. 3 SIWZ.
5.2. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć:
6.1. Oświadczenie według załącznika Nr 4 do SIWZ dla Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 i 27.
6.2.W zakresie Pakietów Nr 18, 19, 20, 21, 26 dokumenty:
a) dla wyrobów medycznych: dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SIWZ tj. klasy i reguły;
b) dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi inne dokumenty dopuszczające na terenie RP.
6.3. Karty charakterystyki dla produktów oferowanych w Pakiecie Nr 19 poz. 4 i 5.
6.4. Próbki w zakresie określonym w poszczególnych Pakietach stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SP ZOZ/TP/20/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.12.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.12.2014 - 10:30
Miejscowość:
Myszków.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Listopad 2015.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.11.2014

-lek.med. Jacek Kret-
……………………………………………………….
Dyrektor/kierownik ZamawiającegoPolska-Myszków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2014/S 236-414618
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Osoba do kontaktów: Marek Winiarski, Myszków42-300, POLSKA. Tel.: +48 343138978. Faks: +48 343138978. E-mail: przetargizoz@poczta.fm
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.11.2014, 2014/S 214-378639)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33000000
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
—.
—.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
(...)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
15.12.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
15.12.2014 (10:30)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia zawiera załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zestawienia pakietowe (formularze asortymentowo-cenowe) oo 1 do 30.
Zamówienie obejmuje dostawę ww. asortymentu w podziale na 27 pakietów (zadań) przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala się wadium w zakresie poszczególnych pakietów (zadań) od 1 do 30 w wysokości:
Dla zadania:
— dla zadania nr 7 w wysokości: 4 PLN (słownie: cztery złote),
— dla zadania nr 7 A w wysokości: 314 PLN (słownie: trzysta czternaście złotych),
— dla zadania nr 17 w wysokości: 408 PLN (słownie: czterysta osiem złotych),
— dla zadania nr 17 A w wysokości: 54 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery złote),
— dla zadania nr 17 B w wysokości: 103 PLN (słownie: sto trzy złote).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.12.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.12.2014 (10:30)
Inne dodatkowe informacje
Utworzono dodatkowe pakiety tj. pakiet 7 A, 17 A oraz 17 B oraz zmodyfikowano wzór umowy.

Polska-Myszków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2015-01-15 10:38

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2015-01-15 10:37

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-29 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-15 10:40

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-15 10:40

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-02 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-02 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-02 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-02 12:27

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-06 11:20

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-06 11:14

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-06 11:13

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-06 11:13

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.