Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zakup wraz z dostawą leków, wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zakup wraz z dostawą leków, wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w MyszkowiePolska-Myszków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2017/S 216-448523
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Aleja Wolności 29 Myszków 42-300 Polska
Osoba do kontaktów: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Tel.: +48 343138978
E-mail: przetargizoz@poczta.fm
Faks: +48 343138978
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe: http://www.bip.zozmyszkow.pl
Komunikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zozmyszkow.pl
Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego
Główny przedmiot działalności: Zdrowie

Zakup wraz z dostawą leków, wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Myszkowie.

Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/39/2017
Główny kod CPV: 33000000
Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29. Zamówienie obejmuje dostawę w/w asortymentu w podziale na 32 pakiety (zadań) przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy. Przez asortyment będący przedmiotem zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 roku (Dz. U. 2016 r., Nr 45, poz. poz. 2142 i 2003 ze zm.). Wszystkie zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Apteka Szpitalna.

Okres obowiązywania zamówienia okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Oferta musi zachować ważność do: 12/02/2018
Warunki otwarcia ofert
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 10:30
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku B-2, ul. Wolności 29.

Zatwierdził:
lek. med. Khalid Hagar

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-01-24 10:48

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2018-01-15 08:39

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-12-18 11:30

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-12-08 10:26

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Edycja artykułu - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-13 10:02

Dodanie artykułu - Magdalena Dziechciarz-Pucek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.