Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowieśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zakup wraz z dostawą pieczywa dla potrzeb Kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Strona główna » Przetargi » Zakup wraz z dostawą pieczywa dla potrzeb Kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie


Numer ogłoszenia: 333894 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zozmyszkow.pl
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą pieczywa dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie.
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę asortymentu opisanego w Formularzu asortymentowo - cenowym przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy. Zmawiający przewiduje zawarcie umowy na okres od dnia 05.01.2016 r. do dnia 04.01.2017 r. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był dostarczany: - raz dziennie; - od poniedziałku do soboty; - rano do godziny 07.00, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego; - środkiem transportu Wykonawcy do magazynu żywności Szpitala Powiatowego w Myszkowie, gdzie dostawa będzie potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na podstawie dowodu dostawy. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień zbiorczych składanych raz w miesiącu na miesiąc następny, potwierdzanych telefonicznie przez Kierownika kuchni szpitalnej na jeden dzień przed dostawą, z określeniem ilości zamawianego pieczywa na dzień następny. Dostarczany chleb zwykły, chleb graham, chleb razowy muszą być krojone, pakowane w woreczki oraz muszą posiadać datę wskazującą na termin przydatności do spożycia.
1.4)
      nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) WADIUM: nie dotyczy
2) ZALICZKI: nie dotyczy
3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
    3.2) Wiedza i doświadczenie
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
    3.3) Potencjał techniczny
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
    3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
    3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
6. Podane w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zozmyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 42-300 Myszków ul. Wolności 29.
4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ul. Wolności 29, 42-300 Myszków.
4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2015-12-08.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2015-12-08 09:41:41.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2015-12-08 09:47:33.
czytano: 750 razy, id: 298
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2015-12-08
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2015-12-08
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2015-12-08
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 315-82-00, (34) 313-88-80
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2020