Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zozmyszkow.pl

Adres artykułu: www.bip.zozmyszkow.pl/artykuly/242

Zapytanie ofertowe- usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej w SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE
42-300 Myszków ul. Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (48 34) 313-73-29
Centrala: (48 34) 313-88-80

Dział Techniczny i Zamówień Publicznych: (+48 34)313-89-78 
  przetargizoz@poczta.fm                                                                                      www.zozmyszkow.pl
Nr SP ZOZ/TP/6/2014                                                                                           Myszków dnia 15-12-2014r.

                                                 OGŁOSZENIE
                                                  o wszczęciu postępowania
                                                 - zapytanie ofertowe

Na realizację zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,
ul. Wolności 29, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Nazwa przedmiotu zamówienia:
Usługa w zakresie kompleksowej obsługi prawnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,

ul. Wolności 29.
2.Przedmiot zamówienia określają: -zapytanie ofertowe- formularz oferty.

2.1.  Termin wykonania zamówienia:
- 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

      3. Dokumenty  wymagane od Wykonawców:
3.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2. Kserokopia wpisu na listę Radców Prawnych/Adwokatów
(potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę Wykonawcy).
3.3.Dokument potwierdzający minimum 3- letnie doświadczenie w zawodzie Radcy Prawnego/Adwokata.
3.4. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty

4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

5.Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonym formularzu oferty, wraz
z załącznikami.

5.7 W sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca może kontaktować się z Działem Technicznym tel. 34/131-82-97 lub Zamówień Publicznych tel. 34/315-82-07,
fax 34/313-89-78.
6.Miejsce, termin składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć/przesłać do Sekretariatu Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, bud. B-3. z dopiskiem: Oferta na „……………” nazwa zadania j/w.
Termin składania ofert upływa dnia: 22-12-2014 r. do godz. 12:00.
Zamawiający dopuszcza i uzna za terminowe przekazanie oferty e-mail: przetargizoz@poczta.fm
z jedoczesnym przesłaniem oryginału pocztą/kurierem.
7. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową zgodnie z formularzem oferty.

8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

KRYTERIUM I      -    Cena oferty
1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.

Sposób oceny:
C/of. najniższej
P = ----------------------- x 100 pkt.
C/of. badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

9.Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3.    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

                                                                               -lek. med. Jacek Kret-

                                                                                …………….……………………………
                                                                                              (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)