Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zozmyszkow.pl

Adres artykułu: www.bip.zozmyszkow.pl/artykuly/231

Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika testów paskowych dla potrzeb Laboratorium Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Zapytanie ofertowe
przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
„Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika testów paskowych dla potrzeb Laboratorium Szpitala Powiatowego w Myszkowie”

2. Dokumenty wymagane od Wykonawców potwierdzające spełnienie warunków przedmiotowych i podmiotowych:

    2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
        (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

3.Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4.Warunki udziału w postępowaniu:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
b)    posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
4.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
4.3.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty oraz oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna

6.Termin obowiązywania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert

7.Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego formularzach ofertowych tj.
7.1.    Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
7.2.    Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
7.3.    Załącznik nr 3: Informacje o podwykonawcach
7.4.    Załącznik nr 4: Wzór umowy
7.5.    Załącznik nr 5: Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy

8.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29, 42-300 Myszków
Termin składania ofert upływa dnia: 06.10.2014 r. o godz. 10:00.

9. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
a)    oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT;
b)    cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.);
c)    cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.;
d)    Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo cenowym (Zał. Nr 5)
e)    Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowych cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

10. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

KRYTERIUM I      -    Cena oferty
      1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.
          
Sposób oceny:                 
                C/of. najniższej
         P = ----------------------- x 100 pkt.
                C/of. Badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
    Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej ceny należy podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


11.Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2.    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
    Nazwa (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert
i łączną punktację;
    Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktycznie
i prawne;
    Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce;
3.    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
4.    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
5.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

12. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga zawarcia umowy na takich warunkach zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4.
…………………………………………                                 ………………………………..…………………
(sporządził)                                                               (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)