Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o konkursie ofert- udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań laboratoryjnych uzupełniających na rzecz SP ZOZ w Myszkowie.

Wyświetl stronę główną » Konkursy » Ogłoszenie o konkursie ofert- udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań laboratoryjnych uzupełniających na rzecz SP ZOZ w Myszkowie.

O G Ł O S Z E N I E

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w  MYSZKOWIE  42-300  MYSZKÓW ul. ALEJA  WOLNOŚCI 29, TELEFON

(34) 313-88-80, FAKS: (34) 313-73-29

ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy

na świadczenia medyczne w zakresie:

Udzielenie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych uzupełniających na rzecz SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.

 

               Zakres badań obejmuje:

              1)     Chemia kliniczna.

  1.     Analityka ogólna.
  2.     Diagnostyka hormonalna.
  3.     Markery onkologiczne.
  4.     Badania wirusologiczne.
  5. Toksykologia.
  6. Leki.
  7. Badania alergologiczne.
  8. Badania autoimmunodiagnostyczne.

              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, pod rygorem

             odrzucenia oferty.

 

Podstawa prawna konkursu: ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2190 – z poź. zm.)  oraz  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z póź. zm.)

 

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT  I  MATERIAŁY
INFORMACYJNE

można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zozmyszkow.pl – zakładka „konkursy” lub odebrać w siedzibie  Zamawiającego tj. w SP ZOZ w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29, Dział  Zamówień Publicznych (budynek B2) tel. 34/315-82-23   

w godz. od 8:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.


Termin składania ofert:  do 20-04-2021 r.  do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 20-04-2021r.     godz. 12:30

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Umowy zostaną zawarte   po dniu rozstrzygnięcia  konkursu na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi określonymi w szczegółowych warunkach należy złożyć lub przesłać do dnia 20-04-2021r.  do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie, ul.  Aleja Wolności 29 - Sekretariat  SP ZOZ w Myszkowie Budynek B-3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@zozmyszkow.pl w wyznaczonym terminie.

MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ  OCENA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 20-04-2021r. o  godz.12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ w Myszkowie sala konferencyjna, budynek B-2.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w poszczególnych

specjalnościach  lub przesunięcia terminu składania ofert.

 

                                                                                                                       

                                                                                -Dr n med. Adam Miśkiewicz-

                                                       

                                                                                 ………………………………………

                                                                                                (Dyrektor/kierownik jednostki)

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-04-29 09:56

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-20 13:15

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-13 12:38

Edycja artykułu - Marek Winiarski

2021-04-13 11:12

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-13 11:12

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-13 11:12

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-13 11:12

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-13 11:12

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-13 11:12

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-13 11:12

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2021-04-13 11:09

Dodanie artykułu - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.