Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zakup wraz z dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zakup wraz z dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Ogłoszenie nr 76653 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.
Myszków: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, krajowy numer identyfikacyjny 30637700000, ul. ul. Wolności  29, 42300   Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 138 978, e-mail przetargizoz@poczta.fm, faks 343 138 978.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zozmyszkow.pl
Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/22/2017
2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 36 części
3) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę w/w asortymentu podzieloną na 36 zadań (pakietów) przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy. Zamawiający wymaga, aby dostawa cząstkowa przedmiotu zamówienia, na podstawie składanego przez Zamawiającego zamówienia, następowała w ciągu 4 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia częściowego. Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia był w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia w/g załączonych zestawień pakietowych (zadań) od 1 do 36
5) Główny kod CPV: 33000000-0
II.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
II.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr 1 (oraz załączniki nr 3 i 5 - jeżeli dotyczą)
Informacje dodatkowe
II.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr 1 (oraz załączniki nr 3 i 5 - jeżeli dotyczą)
Informacje dodatkowe
II.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr 1 (oraz załączniki nr 3 i 5 - jeżeli dotyczą)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
II.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
II.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
II.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
II.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 - lub wskazania miejsca pobrania dokumentu. 2. Oświadczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego. 4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczeniu społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego.
III: PROCEDURA
przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/05/2017, godzina: 10:00,
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zatwierdził: Dyrektor - lek. med. Khalid Hagar
      

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-06-27 12:08

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-05-22 13:22

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-05-16 10:29

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-05-16 09:55

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-05-16 09:38

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-05-15 13:59

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-04-28 13:14

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-04-28 13:14

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-04-28 13:14

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-04-28 13:14

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-04-28 13:14

Dodanie artykułu - Magdalena Dziechciarz-Pucek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.