Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zapytanie ofertowe-prowadzenie stałej konserwacji oraz serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zapytanie ofertowe-prowadzenie stałej konserwacji oraz serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie.

 

Nr SP ZOZ/TP/5/2014                                                               Myszków dnia 08-12-2014r.

                                                 OGŁOSZENIE
                                                  o wszczęciu postępowania
                                                      - zapytanie ofertowe

Na realizację zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,
ul. Wolności 29, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Nazwa przedmiotu zamówienia:
Prowadzenia stałej konserwacji oraz serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, ul. Wolności 29.
                                  2.Przedmiot zamówienia określają:
•    Wykaz urządzeń podlegających przeglądom okresowym -Załącznik Nr 1.
•    Wykaz materiałów eksploatacyjnych Załącznik nr 2 – tabela nr 1.
•    Wykaz czynności obsługowych Załącznik nr 2 – tabela nr 2
•    Zakres czynności podczas okresowych przeglądów central oraz nawilżaczy
– Załącznik nr 3,
•    Zakres czynności podczas okresowych przeglądów technicznych klimatyzatorów –
Załącznik nr 4,
•    Zakres czynności podczas okresowych przeglądów technicznych agregatu wody lodowej-
Załącznik nr 5,
•    Wzór umowy (załącznik Nr 6)
2.1.  Termin wykonania zamówienia:
- 24 miesiące od daty podpisania umowy.
                           3. Dokumenty  wymagane od Wykonawców:
3.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

5.Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego
załącznikach t.j.:
5.1. Wypełniony formularz oferty -w/g załącznika.
5.2. Zaparafowany załącznik nr 1, 3,4, 5
5.3  Wypełniony formularz – załącznik nr 2,
5.4 Zaparafowany wzór umowy- załącznik nr 6
5.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.7 W sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca może kontaktować się z Działem Technicznym tel. 34/313-42-97 lub Zamówień Publicznych tel./fax 34/313-89-78.
6.Miejsce, termin składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć/przesłać do Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, bud. B-3. z dopiskiem: Oferta na „……………………” nazwa zadania j/w.
Termin składania ofert upływa dnia: 15-12-2014 r. do godz. 12:00.
Zamawiający dopuszcza i uzna za terminowe przekazanie oferty e-mail: przetargizoz@poczta.fm
z jedoczesnym przesłaniem oryginału pocztą/kurierem.
7. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym wg zestawienia asortymentowo- cenowego stanowiącym załącznik nr 2.

8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

KRYTERIUM I      -    Cena oferty
1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.

Sposób oceny:
C/of. najniższej
P = ----------------------- x 100 pkt.
C/of. badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

9.Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3.    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w/g załączonego wzoru do niniejszego postępowania.
4.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

                   -lek.med. Jacek Kret-

                           …………….……………………………

                                                                                              (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)           

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2015-01-07 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-12 12:10

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-11 10:47

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-11 10:47

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-08 13:41

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-08 13:41

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-08 13:40

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-08 13:40

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-12-08 13:40

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.