Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe, dostawa artykułów biurowych dla potrzeb SP ZOZ w Myszkowie.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe, dostawa artykułów biurowych dla potrzeb SP ZOZ w Myszkowie.


SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE
42-300 Myszków ul. Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (48 34) 313-73-29
Centrala: (48 34) 313-88-80
                                                                                                     Dział Techniczny i Zamówień Publicznych: (+48 34)313-89-78 
przetargizoz@poczta.fm                                                                                          www.zozmyszkow.pl
Nr SP ZOZ/TP/4/2014                                                                                                                                   Myszków dnia 04-11-2014r.

                                                 OGŁOSZENIE
                                                  o wszczęciu postępowania
                                                      - zapytanie ofertowe

Na realizację zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,
ul. Wolności 29, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”
1.   Przedmiot zamówienia określają:
•    Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik Nr 2)
•    Wzór umowy (załącznik Nr 3)
2.  Termin wykonania zamówienia:
- 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Dokumenty  wymagane od Wykonawców:
3.1. Wypełniony formularz oferty w/g załącznika.
3.2  Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy.
3.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.4. Zaparafowany wzór umowy

4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

5.Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego
załącznikach tj.:
5.1.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
5.2. Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy.
5.3.Załącznik nr 3: Wzór umowy.
5.4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane pakiety.
5.5 W sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca może kontaktować się z Działem Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. 34/315-82-07, fax 34/313-89-78.

6.Miejsce, termin składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć/przesłać do Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, bud. B-3. z dopiskiem: Oferta na „……………………” nazwa zadania j/w.
Termin składania ofert upływa dnia: 14-11-2014 r. do godz. 12:00.
Zamawiający dopuszcza i uzna za terminowe przekazanie oferty faxem na
nr 34/313-89-78 lub e-mail: przetargizoz@poczta.fm

7. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym wg zestawienia asortymentowo- cenowego stanowiącym załącznik

8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

KRYTERIUM I      -    Cena oferty
1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.

Sposób oceny:
C/of. najniższej
P = ----------------------- x 100 pkt.
C/of. badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

9.Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3.    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w/g załączonego wzoru do niniejszego postępowania.
4.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.                                                                            - lek.med. Jacek Kret-

                                                                                …………….……………………………
                                                                                              (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)           

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2014-11-18 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-04 11:35

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-04 11:35

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-04 11:34

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-11-04 11:34

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.