Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o przetargu- usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.suprabrokers.pl
 
Myszków: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
Numer ogłoszenia: 194623 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. PAKIET I 1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia. PAKIET II 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 2.Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 4.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suprabrokers.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel. 0 71 77 70 400, fax 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 14:00, miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 2.Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 4.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 80
o 2. Warunki ubezpieczenia - 20

 Numer ogłoszenia: 200223 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194623 - 2014 data 12.09.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, fax. 034 3138978.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 14:00, miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail:centrala@suprabrokers.pl..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2014 godzina 14:00, miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail:centrala@suprabrokers.pl..

 

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Numer ogłoszenia BZP: 350870 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194623 - 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia PAKIET II 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Mickiewicza 5, 40-953 Katowice, kraj/woj. śląskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ • Cena wybranej oferty: 368144,00 • Oferta z najniższą ceną: 368144,00 / Oferta z najwyższą ceną: 368144,00 • Waluta: PLN. Część NR: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Pleczki 35, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ • Cena wybranej oferty: 24230,00 • Oferta z najniższą ceną: 24230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 131516,00 • Waluta: PLN.

Informacje

Rejestr zmian

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.