Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o przetargu- dostawa ambulansu sanitarnego typ C wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- dostawa ambulansu sanitarnego typ C wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29.

Numer ogłoszenia BZP: 169443 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem przedziału medycznego i sprzetem medycznym t.j.: 1. Nosze główne rozłączne. 2. Transporter noszy głównych. 3. Krzesełko kardiologiczne. 4. Deska ortopedyczna. 5. Nosze zbierakowe. 6. Deska pediatryczna. 7. Ssak elektryczny akumulatorowy. 8. Nosze płachtowe z kieszenią na nogi. 9. Plecak ratunkowy. 10. Torba pediatryczna..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 33.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przez dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 250 000,00 zł każda, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów/poświadczeń potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie w/g Załącznika nr 5 do SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Oświadczenie własne Wykonawcy, iż zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich dokumentów umożliwiających rejestrację ambulansu jako samochód - sanitarny w tym świadectwo homologacji dla samochodu bazowego, wyprodukowanego zgodnie z Normą czystości spalin -EURO 5, oraz świadectwo homologacji dla samochodu po zabudowie, oraz załączy karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim wraz z danymi technicznymi oferowanego ambulansu i urządzeń użytych do zabudowy ambulansu oraz wyposażenie medyczne; 2.Oświadczenie własne Wykonawcy, że posiada wszystkie dokumenty dopuszczające do obrotu odpowiednio dla urządzeń wchodzących w skład wyposażenia przedziału medycznego, (deklaracje zgodności CE, ważne zaświadczenia o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania) - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku (Dz.U. Nr 107 poz. 679). Na każde żądanie Zamawiającego przedstawienia właściwych dokumentów, Wykonawca niezwłocznie je prześle. 3. Oświadczenie własne Wykonawcy, że przy dostawie ambulansu dołączy Deklarację Zgodności zgodnie z ISO/IEC 17050-1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Rok produkcji samochodu bazowego - 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Muszkowie, 42-300 Myszków,ul. Wolności 29, Dział Techniczny i Zamówień Publicznych, bud B-2..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Muszkowie, ul. Wolności 29,42-300 Myszków, bud B-3..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

     -lek.med Jacek Kret-
……………………………
Dyrektor/kierownik jednostki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia BZP: 178613 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 169443 - 2014 data 05.08.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, fax. 034 3138978.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Muszkowie, ul. Wolności 29,42-300 Myszków, bud B-3..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Muszkowie, ul. Wolności 29,42-300 Myszków, bud B-3..

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2014-09-17 11:36

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-27 11:56

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-20 11:25

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-20 11:24

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-20 11:24

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-20 11:23

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-06 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-05 14:32

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-05 14:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-05 14:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-08-05 14:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.