Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o przetargu- Rozwój elektronicznych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- Rozwój elektronicznych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Polska-Myszków: Usługi wdrażania oprogramowania
2014/S 078-136397
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29
Osoba do kontaktów: Marek Winiarski
42-300 Myszków
POLSKA
Tel.: +48 343138978
E-mail: przetargizoz@poczta.fm
Faks: +48 343138978
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zozmyszkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje:
1. Zakup sprzętu komputerowego/informatycznego wraz z oprogramowaniem
2. Zakup i wdrożenie medycznego systemu informatycznego
3. Zakup i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej
4. Szkolenia pracowników
5. Budowa i modernizacja sieci LAN i WiFi
Wyżej wymienione zadania zostaną zrealizowane w zespole budynków zlokalizowanych w Myszkowie, ul. Wolności 29
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72263000, 48000000, 48610000, 48820000, 80533100
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.7.2014. Zakończenie 30.10.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm), o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 3 do Specyfikacji), a także –– o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2) oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d w zakresie powiązań kapitałowych (zał. nr 4a do Specyfikacji).
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych głównych dostaw (niezbędnych do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie - (zał. Nr 5 do Specyfikacji).
4) Wykaz osób (załącznik nr 6 do specyfikacji), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5) oświadczenie Wykonawcy (zał. Nr 7 do Specyfikacji), potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt IV.1.Ad.2) 4.
6) Informacja w zakresie podwykonawców (załącznik nr 8 do specyfikacji).
7) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową nie mniejszą niż kwota określona w pkt IV.1.Ad. 3), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8) opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota określona w pkt IV.1.Ad. 3)b, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę.
9) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej będzie korzystał na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje takich zaświadczeń – należy złożyć dokument zawierający oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 2 do Specyfikacji), zawierający m.in.:
a) oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą,
b) oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia;
2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Data wystawienia dokumentu zawierającego w/w oświadczenie winna odpowiadać datom określonym odpowiednio w pkt a) i b).
6. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
7. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ 2. 1) – 4) oraz V SIWZ 3.2 winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp.
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
a) co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie i wdrożeniu rejestracyjnych systemów medycznych, zaś wartość tego zamówienia wyniosła co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych)
b) co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie z konfiguracją i montażem sprzętu komputerowego lub sieciowego o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych)
c) co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu lub modernizacji okablowania sieci Wi-FI lub sieci strukturalnej LAN, dedykowanego zasilania o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) .
Dowodami poświadczającymi należyte wykonanie dostaw są:
1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów poświadczających ich należyte wykonanie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.
b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na druku stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji, że dysponuje, co najmniej :
1. Jedną osobą, która pełnić będzie rolę kierownika projektu, posiadającą wykształcenie wyższe oraz certyfikat zawodowy z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów. Osoba ta musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jednostką administracji publicznej, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch takich projektach.
2. Jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji z wykształceniem wyższym, posiadającą certyfikat Audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ( min. ISO 27001 lub równoważnym).
3.Jedną osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej lub elektrycznej lub równoważne, w tym także wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPZOZ/ZP/9/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2014 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.5.2014 - 12:30
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego, 42-300 Myszków, ul. Wolności 29- sala konferencyjna bud. B-2.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań j/w.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2014


-lek.med. Jacek Kret-


………………………………….
(Dyrektor/kierownik jednostki)

Zmiana treści ogłoszenia
27/05/2014    S101    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Myszków: Usługi wdrażania oprogramowania
2014/S 101-176731
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, Osoba do kontaktów: Marek Winiarski, Myszków42-300, POLSKA. Tel.: +48 343138978. Faks: +48 343138978. E-mail: przetargizoz@poczta.fm
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2014, 2014/S 78-136397)
Przedmiot zamówienia:
CPV:72263000, 48000000, 48610000, 48820000, 80533100
Usługi wdrażania oprogramowania
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Systemy baz danych
Serwery
Usługi szkolenia komputerowego
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.5.2014 (12:00)
Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.6.2014 (12:00)
Inne dodatkowe informacje
Zmiana treść załącznika nr 8 do SIWZ - (informacja w zakresie podwykonawców)

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2014-06-24 12:04

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-05-26 11:35

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-05-22 10:52

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-22 09:05

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-22 09:04

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-22 09:04

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-22 09:03

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-22 09:02

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.