Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o przetargu- dostawa sprzętu med. jednorazowego użytku II dla potrzeb placówek podległych tut. SP ZOZ w Myszkowie.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- dostawa sprzętu med. jednorazowego użytku II dla potrzeb placówek podległych tut. SP ZOZ w Myszkowie.

Numer ogłoszenia BZP: 118784 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Przedmiot zamówienia zawiera załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zestawienia pakietowe (formularze asortymentowo - cenowe) od 1 do 35. Zamówienie obejmuje dostawę w/w asortymentu przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 35.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty
1. Oświadczenie według załącznika Nr 4 do SIWZ. 2. Deklaracje zgodności oraz karty techniczne wyrobów gotowych dla produktów oferowanych w Pakiecie Nr 24, 25 i 34. 3. Próbki oraz karty techniczne producenta bądź karty katalogowe w zakresie określonym w poszczególnych Pakietach, stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany w zakresie: a.Numeru katalogowego produktu; b.Nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów; c.Sposobu konfekcjonowania, d.Wprowadzenia do sprzedaży przez Wykonawcę produktu zmodyfikowanego, udoskonalonego. e.Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 42-300 Myszków ul. Wolności 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ul. Wolności 29, 42-300 Myszków.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strzykawki jednorazowego użytku, igły.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.13.20-9, 33.14.13.10-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrządy do przetoczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.12.20-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.12.20-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.12.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki, dreny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.12.00-2, 33.14.16.40-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały medyczne min. worki do zbiórki moczu, pudełka na odpady medyczne, pojemniki na materiał do badań histopatologicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku min. elektrody, żel do usg, papier do EKG/KTG.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odzież medyczna ( maski, czepki, fartuchy).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.90.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Różny sprzęt medyczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet Nr 12.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szpitalne wyroby papierowe (rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.80.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szpitalne wyroby papierowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.80.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Różne urządzenia i produkty medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Różne urządzenia i produkty medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet Nr 16.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawiczki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9, 18.42.43.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawiczki chirurgiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawiczki chirurgiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.14.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet Nr 20.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Maski krtaniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.17.11.10-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.13.21-6, 33.15.71.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skalpele i noże chirurgiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.14.11-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 23.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dreny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.16.40-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet Nr 24.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet nr 25.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odzież medyczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.90.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet nr 27.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy opatrunkowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.11.16-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet nr 28.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Klipsy tytanowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet Nr 29.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.11.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet Nr 30.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dren.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.16.40-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet nr 31.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serwety.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.11.10-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pakiet Nr 32.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Pakiet nr 33.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały medyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Pakiet nr 34.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odzież medyczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.90.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Pakiet nr 35.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby diagnostyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.12.41.30-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

-lek.med. Jacek Kret-

………………………………………
(Dyrektor)

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2014-06-18 09:19

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-06-17 08:36

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-22 09:54

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-22 09:47

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-18 10:35

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-18 10:24

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-08 12:01

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-08 12:00

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2014-04-08 12:00

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.