Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowieponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o przetargu- zakup i dostawa żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- zakup i dostawa żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zakup wraz z dostawą żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29.
Numer ogłoszenia BZP: 83619 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę w/w asortymentu podzieloną na 8 zadań (pakietów): Zadanie Nr 1 - warzywa, przetwory i owoce, Zadanie Nr 2 - produkty sypkie, tłuszcze i przyprawy, Zadanie Nr 3 - wędliny i wyroby garmażeryjne, Zadanie Nr 4 - produkty nabiałowe Zadanie, Nr 5 - mięso, podroby i tłuszcze, Zadanie Nr 6 - drób i podroby Zadanie, Nr 7 - ryby i ich przetwory, Zadanie Nr 8 - jaja.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.61.00.00-7, 15.80.00.00-6, 03.22.10.00-6, 03.22.20.00-3, 03.14.25.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 70.00
• 2 - Termin niezmienności ceny - 30.00
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zozmyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Wolności 29- Dział Techniczny i Zamówień publicznych bud-B-2..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29, bud. B-3.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 05-06-2013r. godz. 12:30 – sala narad bud. B-2
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

                -lek med. Jacek Kret-
      …………………………………………….
             (Dyrektor/Kierownik jednostki)

 

Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2013-05-21.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2013-05-21 13:44:49.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2013-05-21 13:44:49.
czytano: 1197 razy, id: 184
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-06-20
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-06-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-21
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-21
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-21
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 315-82-00, (34) 313-88-80
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2020