Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowieponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o przetargu- kompleksowa obsługa taboru samochodowego, przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów w SP ZOZ w Myszkowie.

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- kompleksowa obsługa taboru samochodowego, przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów w SP ZOZ w Myszkowie.

Numer ogłoszenia BZP: 79809 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Kompleksowa obsługa taboru samochodowego, przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa taboru samochodowego, przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę, przeglądy techniczne oraz naprawy następujących pojazdów: Volkswagen LT-35 szt. 1, Volkswagen Crafter -szt. 3, Mercedes Benz Sprinter -szt. 1, Fiat Ducato- szt. 1, Skoda Octavia - szt. 1, Peugot Partner - szt. 1, Citroen Berlingo - szt. 1..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.21.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek posiadania uprawnień oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek potencjału technicznego oceniony zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek osób zdolnych do wykonania zamówienia oceniony zostanie przez Zamawiającego w oparciu o złożone oświadczenie (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie przez Zamawiającego w oparciu o złożone oświadczenie (wg załącznika nr 4 do SIWZ) i złożenie kopii aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80.00
2 - Stawka roboczogodziny - 20.00
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zozmyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego - Dział Techniczny i Zamówień Publicznych, bud B-2..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29, bud B-3.
Termin otwarcia ofert: 28-05-2013r godz. 12:30 – sala narad – bud B-2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dyrektor:

-mgr Jan Dyrka-

…………………………………….

Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2013-05-17.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2013-05-17 10:38:53.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2013-05-17 10:38:53.
czytano: 1251 razy, id: 183
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-27
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2013-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 315-82-00, (34) 313-88-80
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2020