Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o przetargu- dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych.


Myszków dnia 26-10-2012 r.
Nr sprawy: SP ZOZ/ZP/15/2012      UOPWE nr ref.   2012-148578

OGŁOSZENIE 
     
o przetargu nieograniczonym na dostawę o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz placówek podległych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29”
NAZWA I KOD CPV: 
36 60 00 00-6 produkty farmaceutyczne
34 14 11 10-4 opatrunki
33 14 11 11-1 opatrunki przylepne
33 14 15 50 -0 heparyny

Nazwa i adres zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29 42-300 Myszków
tel. 034/313-89-78
fax. 034/313-89-78

1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony
2. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
       http://www.zozmyszkow.pl
3. Dopuszczalność składania ofert częściowych.
     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych /25 pakietów/
4.  Dopuszczalność składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Sposób dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 w oparciu o złożone oświadczenia lub dokumenty.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca załączy do oferty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 5.1. pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.    
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) Aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 2 do SIWZ.
h) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załącznika Nr 3 do SIWZ)

9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć:
a. Oświadczenie według załącznika Nr 4 do SIWZ dla Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 i 23.
b. W zakresie Pakietów Nr 18, 19, 20, 21, 24 i 25 dokumenty:
- dla wyrobów medycznych: dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SIWZ tj. klasy i reguły;
- dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi inne dokumenty dopuszczające na terenie RP.
d. Próbki w zakresie określonym w poszczególnych Pakietach stanowiących załącznik Nr 7 do SIWZ.
10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia, o których mowa, w pkt 8, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji elektronicznej.
12. Wadium.
Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 25 w wysokości:
1) dla zadania nr 1 w wysokości: 5 570, 00 zł,
słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych.
2) dla zadania nr 2 w wysokości: 920, 00 zł,
słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych
3) dla zadania nr 3 w wysokości:  30,00 zł,
słownie: trzydzieści złotych.
4) dla zadania nr 4 w wysokości: 1 560, 00 zł,
słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych
5) dla zadania nr 5 w wysokości: 240,00 zł,
słownie: dwieście czterdzieści złotych
6) dla zadania nr 6 w wysokości: 650, 00 zł,
słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych
7) dla zadania nr 7 w wysokości: 266, 00 zł,
słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych
8) dla zadania nr 8 w wysokości: 710, 00 zł,
słownie: siedemset dziesięć złotych
9) dla zadania nr 9 w wysokości:  2 920, 00 zł,
słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych
10) dla zadania nr 10 w wysokości: 580, 00 zł,
słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych
11) dla zadania nr 11 w wysokości: 1 734, 00 zł,
słownie: tysiąc siedemset trzydzieści cztery złote
12) dla zadania nr 12 w wysokości: 752, 00 zł,
słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa złote
13) dla zadania nr 13 w wysokości: 232, 00 zł,
słownie: dwieście trzydzieści dwa złote
14) dla zadania nr 14 w wysokości: 560, 00 zł,
słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych
15) dla zadania nr 15 w wysokości: 1 340, 00 zł,
słownie: tysiąc trzysta czterdzieści złotych
16) dla zadania nr 16 w wysokości:  826,00 zł,
słownie: osiemset dwadzieścia sześć złotych
17) dla zadania nr 17 w wysokości: 146, 00 zł,
słownie: sto czterdzieści sześć złotych
18) dla zadania nr 18 w wysokości: 1 330, 00 zł,
słownie: tysiąc trzysta trzydzieści złotych
19) dla zadania nr 19 w wysokości: 340, 00 zł,
słownie: trzysta czterdzieści złotych
20) dla zadania nr 20 w wysokości: 390, 00 zł,
słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych
21) dla zadania nr 21 w wysokości: 80, 00 zł,
słownie: osiemdziesiąt złotych
22) dla zadania nr 22 w wysokości: 204, 00 zł,
słownie: dwieście cztery złote
23) dla zadania nr 23 w wysokości: 22, 00 zł,
słownie: dwadzieścia dwa złote
24) dla zadania nr 24 w wysokości: 286, 00 zł,
słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotch
25) dla zadania nr 25 w wysokości: 640, 00 zł,
słownie: sześćset czterdzieści złotych.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy
13.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie.
1) Cena oferty brutto – 100%
15. Składanie ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29.
Termin składania ofert upływa dnia 11-12-2012 r. o godz. 12:00  
16. Otwarcie ofert.
Dnia 11-12-2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna /budynek B-2/ w Myszkowie,
ul. Wolności 29.
17. Termin związania z ofertą: 60 dni od dnia złożenia ofert.
18. Kontakt.
Wszelkich informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udziela:
W sprawie przedmiotu zamówienia: Marcin Kurzak tel: 034/315-82-08
W sprawie procedury: Marek Winiarski tel/fax (48) 34/ 313 89 78 w godz.: od 08: 00 do 15:00.

 

       D Y R E K T O R

                                                                         
      …………………………………………………..
           -lek. med. Jacek Kret-

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2013-01-04 10:44

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-11-29 13:04

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-11-29 08:08

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-10-26 11:48

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-10-26 11:47

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-10-26 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-10-26 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.