Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o przetargu- dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

 Dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29, realizowanego w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego.
Numer ogłoszenia BZP: 52104 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę i montaż wyposażenia medycznego dla nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29, realizowanego w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - meble medyczne dla potrzeb bloku operacyjnego i oddz. ginekologiczno-położniczego wraz z salą cięć cesarskich, Zadanie nr 2 - wyposażenie medyczne, Zadanie nr 3 - urządzenia i aparatura medyczna..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.23.40-7, 33.19.20.00-2, 33.19.21.20-9, 33.10.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie spełnienia warunków posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Wykonawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej nie są zobowiązani do składania tego dokumentu), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w w/w zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w w/w zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w w/w zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w w/w zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z dostawą przedmiotem zamówienia, np. w zakresie zmiany stawki VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zozmyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul Wolności 29, Dz. zamówień publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 A i 1 B..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Meble medyczne dla potrzeb bloku operacyjnego i oddz. ginekologiczno-położniczego wraz z salą cięć cesarskich..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.23.40-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyposażenie medyczne: łóżka dla pacjentów,szafki, stojaki, wózki, fotel ginekologiczny, wanna porodowa..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 33.19.21.20-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Różny sprzęt, urządzenia i aparatura medyczna..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                                                              -lek.med. Jacek Kret-
                                                                                               ……………………………………
                                                                                                   Dyrektor/kierownik jednostki

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2012-03-26 11:46

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-03-02 08:04

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-03-01 15:22

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-22 16:06

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-22 16:06

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-21 15:27

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-21 15:27

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-21 15:26

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-21 15:25

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-21 15:23

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-21 15:20

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2012-02-21 15:19

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.