Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowieponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o przetargu- dostawa pieczywa.

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- dostawa pieczywa.

                                                                                                                                         Myszków dnia 06.12.2010 r.
Nr sprawy: SP ZOZ/ZP/16/2010

OGŁOSZENIE
     
o przetargu nieograniczonym na dostawę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawa pieczywa dla potrzeb magazynu żywności Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29”
NAZWA I KOD CPV: 
15 81 00 00 – 9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15 81 10 00 – 6 Pieczywo
15 81 11 00 – 7 Chleb

Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29 42-300 Myszków
tel. 034/313-89-78
fax. 034/313-89-78

1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony
2. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
       http://www.zozmyszkow.pl
3. Dopuszczalność składania ofert częściowych - nie dotyczy.
4.  Dopuszczalność składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ).
7. Sposób dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca załączy do oferty:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
b. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załącznika Nr 3 do SIWZ)
9. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia, o których mowa, w pkt 8, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji elektronicznej.
11. Wadium – nie dotyczy
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie dotyczy
14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie.
Cena oferty brutto – 90%
Termin niezmienności ceny - 10 %
16. Składanie ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29.
Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2010 r. o godz. 1200  
17. Otwarcie ofert.
Dnia 17.12.2010 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna /budynek B-2/ w Myszkowie, ul. Wolności 29.
18. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia złożenia ofert.
19. Kontakt.
Wszelkich informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udziela:
W sprawie przedmiotu zamówienia: Ewa Czajkowska Tel: 034/315-82-44
W sprawie procedury: Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel/fax (48) 34/ 313 89 78 w godz. od 08: 00 do 15:00

                                                                                   D Y R E K T O R

                                                                                           -lek.med. Wojciech Picheta-
                                                                                     …………………….…………………

Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2010-12-06.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:50:10.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2010-12-06 13:50:10.
czytano: 1314 razy, id: 113
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-12-06
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 315-82-00, (34) 313-88-80
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2020