BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

WYKONANIE USŁUGI SERWISOWANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE

Strona główna » Zapytania ofertowe » WYKONANIE USŁUGI SERWISOWANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE

wielkość tekstu:A | A | A

Myszków, dn. 13-03-2019 r.
Znak sprawy SP ZOZ/DZ/6/2019
Zapytanie ofertowe
przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.
1.    Opis przedmiotu zamówienia:
„WYKONANIE USŁUGI SERWISOWANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”
Zakres usług obejmuje:
1. Przeglądy okresowe
Regularne  przeglądy  okresowe  -  interwały  i  zakres  przeglądów  według     wymagań  producenta;  terminy  przeglądów  - uzgodnione z Zamawiającym.
- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
- kontrola występowania usterek zewnętrznych,
- Inspekcja zużycia części.
- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.
- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego
- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.
- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
- Dokumentacja przeglądów.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
-    Sprawdzenie jakości obrazu.
-    Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.
-    Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
3. Naprawy
- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.
- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części
- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
- Dokumentacja interwencji serwisowych.
4. Modyfikacje
- Wykonawca zobowiązuje się w ramach złożonej oferty i na swój koszt  do wykonywania niezbędnych modyfikacji urządzenia medycznego , do których dokonywania uprawniony jest wyłącznie producent urządzenia.
5.   Części zamienne i komponenty specjalne
-Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem: komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich, detektorów promieniowania
- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.
- Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.
6. Pomoc aplikacyjna
Wykonawca zapewni wsparcie aplikacyjno – szkoleniowe dla personelu medycznego gwarantujące systematyczny rozwój wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania wszystkich dostępnych funkcji tomografu komputerowego.
7. Czas pracy serwisu
Wykonawca zapewnia prace inżynierów serwisu w normalnych godziny  wykonywania usług serwisowych  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisowej maksymalnie do 24 h.
2.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.
3.Termin obowiązywania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert
4.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków
Termin składania ofert upływa dnia: 27.03.2019 r. o godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 27.03.2019 r. godz. 10:30
sala konferencyjna budynek B-3
5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 100 %
6. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300    Myszków, ul. Aleja Wolności 29
nr faksu: (034) 313 89 78     e-mail: mdziechciarz@zozmyszkow.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawcy mają możliwość zadawania pytań do niniejszego zapytania ofertowego do dnia: 19-03-2019 r.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2019-03-13.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:03:59.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2019-03-13 10:18:26.
czytano: 139 razy, id: 473
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2019-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-03-27
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-03-25
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-03-13
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-03-13
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-03-13
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019