BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Świadczenie usług odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych z placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna » Zapytania ofertowe » Świadczenie usług odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych z placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

wielkość tekstu:A | A | A

Znak sprawy
                    SP ZOZ/DZ/2/2019      Myszków, dnia 20-02-2019 r.
Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.
I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIA:
„ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z PLACÓWEK PODLEGŁYCH SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a.    odbiór z miejsc wytwarzania odpadów medycznych (kody odpadów: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 09) – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt, z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewozie towarów niebezpiecznych.
Placówkami podległymi SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29 są:
1)    Szpital Powiatowy w Myszkowie, ul. Wolności 29;
2)    Oddział Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Grzybowa 4;
3)    Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 3 w Myszkowie, ul. Wolności 29;
4)    Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 w Myszkowie, ul. Strażacka 45;
5)    Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 w Myszkowie, ul. Partyzantów 21;
6)    Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Koziegłowach, ul.3 Maja 25;
7)    Poradnia Ogólna w Lgocie Górnej, ul. Strażacka 2;
8)    Poradnia Ogólna w Cynkowie, ul. Strażacka 5;
9)    Poradnia Ogólna w Markowicach, ul. Św. Floriana 2;
10)    Poradnia Ogólna w Gniazdowie, ul. Szkolna 11.

Wykonawca zobowiązany będzie do cyklicznego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w opakowaniach własnych Wykonawcy, w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie rzadziej jednak niż co 72 godziny z magazynów zbiorczych Zamawiającego, usytuowanych w następujących placówkach:
1. Szpital Powiatowy w Myszkowie, ul. Wolności 29;
2. Oddział Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Grzybowa 4;
3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 w Myszkowie, ul. Strażacka 45;
4. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 w Myszkowie, ul. Partyzantów 21;
5. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25;
6. Poradnia Ogólna w Lgocie Górnej, ul. Strażacka 2.

b. zachowanie ciągłości odbioru, magazynowania i transportu odpadów medycznych z miejsca wytwarzania tak, aby nie stanowiły one zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego,
c. załadunek odpadów przez pracownika Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, w tym każdorazowe ważenie odpadów w obecności pracownika Zamawiającego,
d. każdorazowe potwierdzenie ilościowego odbioru odpadów na jednorazowej „Karcie przekazania odpadu” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
e. ponoszenie odpowiedzialności za realizację usługi odbioru, magazynowania i transportu odpadów medycznych oraz za dalsze gospodarowanie nimi wobec organów kontroli zewnętrznych,
f. przestrzeganie „Zasady bliskości” sformułowanej w art. 20 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późń. zm.)
g. Wykonawca będzie odbierał odpady specjalistycznym transportem.
Środek transportu Wykonawcy powinien odpowiadać wymogom dla przechowywania i    transportowania odpadów niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów o transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych. Środki transportu muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi     przepisami,
h. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie był w stanie przewidzieć, do:
•    niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego wykonania usługi,                           
•    zabezpieczenia przez innego uprawnionego Podwykonawcę wykonania usługi, na koszt Wykonawcy,
i.    Odpady pochodzące z miejsc wymienionych w punkcie a) muszą być odebrane nie rzadziej niż co 72 godziny, natomiast w nagłych przypadkach tego samego dnia po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym  potwierdzonym faxem, bądź drogą elektroniczną, w przypadku odbioru odpadów medycznych z grupy 18 01 09 (przeterminowane leki i cytostatyki) na każde wezwanie Kierownika Apteki Szpitalnej. W sytuacjach pilnych Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów po telefonicznym zgłoszeniu odbioru przez Zamawiającego.

2. Zamawiający potwierdza realizację usługi (odbiór odpadów) na podstawie pisemnego protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
- ważenia odbieranych odpadów medycznych w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego i wpisania do protokołu odbioru ilości kilogramów odbieranych odpadów;
- odbioru w/w odpadów pojazdem specjalistycznym, odpowiednio oznakowanym;
- wyposażenia Zamawiającego w opakowania (wytrzymałe worki foliowe) do gromadzenia   odpadów medycznych – w kolorze czerwonym o pojemności 60l w ilości ok. 350 szt./miesięcznie i pojemności 120l w ilości ok. 400 szt. / miesięcznie.
- wyposażenia Zamawiającego w pojemniki na duże części ciała po amputacji (np. kończyny) w ilości ok 3 szt. /miesięcznie,
- wstawienia odpowiednich pojemników z pokrywą o pojemności ok. 800-1000 l w ilości 5 szt. do magazynu odpadów medycznych lokalizowanego przy Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.
- dostarczenia jednorazowo naklejek samoprzylepnych z numerem kodu odpadu do oznaczania pojemników i koszty, tj. 300 sztuk w kolorze czerwonym dla kodu 180103*; 300 sztuk w kolorze niebieskim dla kodu 180104; 300 sztuk w kolorze niebieskim dla kodu 180109.

4. Pojemniki stanowić będą własność Wykonawcy i podlegać będą zwrotowi z chwilą wygaśnięcia umowy.
Szacowana ilości odpadów ok. 28 000.00 - kg/rocznie
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.    Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o złożoną wraz z ofertą aktualną, właściwą decyzję (zezwolenie lub pozwolenie) wydaną przez właściwy organ, stosownie dla danej grupy odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych z grupy 18 na zakres dotyczący realizacji usługi) dotyczące: odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018.0.992),
2.    sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
a.  oświadczenie.
3.    zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:

a. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na kwotę nie mniej niż 100 000 zł brutto każda, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. wykazu, że Wykonawca dysponuje minimum 2 samochodami przystosowanymi do odbioru odpadów wyposażonymi w legalizowaną wagę do ważenia odpadów na potwierdzenie czego dołączy kserokopie aktualnych dowodów rejestracyjnych i ubezpieczeń pojazdów wraz z ważnymi przeglądami technicznymi
    Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1.    Oświadczenie, że Wykonawca posiada własną spalarnię odpadów medycznych lub umowę ze spalarnią do której Wykonawca będzie dostarczał do utylizacji odpady medyczne;
2.    Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się, zgodnie przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018.0.992) odbierać, transportować, unieszkodliwiać odpady poprzez spalenie na terenie województwa, na którym zostały wytworzone a ponadto, że Wykonawca jest gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji.
3.    W sytuacji, gdy Wykonawca powierzy odbiór, transport lub utylizację odpadów podwykonawcy zobowiązany jest  złożyć dokumenty dotyczące tego podwykonawcy, tj. przedstawić uprawnienia zgodne z obowiązującymi  przepisami do wykonywania tych czynności.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2.1. powyżej:
1)    składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
(dokumenty o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

IV.     TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY:  30 dni od dnia otwarcia ofert

V. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w:                                    
Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków lub wysłać na ww. adres z dopiskiem:
Oferta na: „ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z PLACÓWEK PODLEGŁYCH SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE”

Ofertę należy złożyć bądź przesłać do dnia 06.03.2019 r. do godz. 10.00.

W wyniku złożonej oferty oraz przeprowadzonych uzgodnień planowane jest zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację w/w zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, bud. B-2, sala konferencyjna, w dniu 06.03.2019 r. o godz. 10:30.

VII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
CENA OFERTY - waga 100 %

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300    Myszków, ul. Aleja Wolności 29
nr faksu: (034) 313 89 78     e-mail: mdziechciarz@zozmyszkow.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawie procedury, przedmiotu zamówienia :
Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel/fax (48) 34/ 313 89 78
 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2019-02-20.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:11:38.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2019-02-20 13:17:29.
czytano: 82 razy, id: 471
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2019-03-13
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-02-20
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-02-20
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-02-20
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2019-02-20
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019