BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 15 grudnia 2019 r.

imieniny: Celina, Nina

Zakup dwóch urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego t.j. SP ZOZ w Myszkowie.

Strona główna » Zapytania ofertowe » Zakup dwóch urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego t.j. SP ZOZ w Myszkowie.

wielkość tekstu:A | A | A

Znak sprawy                                  Myszków, dn. 26-11-2018 r.
SP ZOZ/DZ/42/2018


Zapytanie ofertowe
przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29,
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
„ZAKUP DWÓCH URZĄDZEŃ DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ DLA DYSPONENTA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO T.J. SP ZOZ W MYSZKOWIE”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego wraz z jego uruchomieniem.
Wymagane minimalne parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 4 (specyfikacja techniczna) do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz udzielenie instruktażu w zakresie obsługi urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. oraz dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017 poz. 211), muszą być oznakowane znakiem CE i posiadać ważną deklarację  zgodności CE.
Zamawiający wymaga minimum 24 - miesięcznej gwarancji producenta na przedmiot zamówienia  liczonej od daty jego odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do:
1)    przeprowadzenia przeglądów serwisowych przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania (o ile, aparatura tego wymaga)
2)    wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej aparatury zgodnie z zaleceniami producenta,
3)    reakcji serwisu technicznego w terminie nie dłuższym niż 48 - godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. „Reakcja serwisu” jest to  działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
4)    zakończenia naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty zgłoszenia awarii lub od daty przesłania aparatury do serwisu Wykonawcy pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,
5)    w przypadku naprawy przekraczającej termin 7 dni roboczych, Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.
6)    wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku 3 awarii powodujących wyłączenie aparatury z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji.
W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.
Serwis aparatury medycznej musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.
Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów techniczno - użytkowych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień do Wykonawcy.
Opis oferowanego sprzętu nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego.
Z opisu powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach, jakie wymaga Zamawiający lub parametrach lepszych, poprzez dokładne wskazanie parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia wg punktów wyszczególnionych przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
Dostarczony sprzęt  musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i                            jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Wykonawca wyrazi zgodę na minimum 14-dniowy termin płatności.
Wykonawca zapewnia transport do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
Do oferty należy dołączyć katalog/folder/opis techniczny oferowanego sprzętu, certyfikaty i świadectwa wymagane ustawą o wyrobach medycznych.
5.7. Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie późniejszym niż do dnia: 29-11-2018r. do godz. 12:00, na adres e-mail: przetargizoz@poczta.fm lub fax nr 34/313-89-78.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, przekazując treść wyjaśnień Wykonawcom, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin obowiązywania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego formularzach ofertowych tj.
4.1.Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
4.2.    Załącznik nr 2: Formularz cenowy
4.3.Załącznik nr 3: Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny
4.4.Załącznik nr 4: Specyfikacja techniczna/Opis przedmiotu zamówienia
4.5.Załącznik nr 5: Wzór umowy

5. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków.
Termin składania ofert upływa dnia: 06-12-2018 r. do godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert: 06-12-2018 r. godz. 12:30
-sala konferencyjna budynek B-3.
6. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
a)    oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT;
b)    cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.);
c)    cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.;
d)    Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowych cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

7. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

KRYTERIUM I      -    Cena oferty
      1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.
         
Sposób oceny:                
                C/of. najniższej
         P = ----------------------- x 100 pkt.
                C/of. Badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
    Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej ceny należy podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1)    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

2)    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
    Nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;
    Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktycznie
i prawne;
    Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce;

3)    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

4)    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej;

5)    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę;

6)    W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300    Myszków, ul. Aleja Wolności 29
nr faksu: (034) 313 89 78     e-mail: przetargizoz@poczta.fm
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawie procedury – Marek Winiarski, Magdalena Dziechciarz - Pucek tel 34/315-82-23, fax: 34/ 313 89 78


     -Marek Winiarski-                                                          -lek. med. Khalid Hagar-

………………………………………….                                          …………………..……………….…………
          (sporządził)                                                                   (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)           


 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2018-11-26.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:12:00.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2018-11-26 12:12:00.
czytano: 216 razy, id: 463
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-12-07
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-12-06
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-11-26
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-11-26
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-11-26
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-11-26
Nowa wiadomość
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019