BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 15 grudnia 2019 r.

imieniny: Celina, Nina

PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI BANKOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE UL. ALEJA WOLNOŚCI 29

Strona główna » Zapytania ofertowe » PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI BANKOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE UL. ALEJA WOLNOŚCI 29

wielkość tekstu:A | A | A

                 SP ZOZ/DZ/40/2018                    
Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.
I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIA:
1.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI BANKOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE UL. ALEJA WOLNOŚCI 29”
Usługa w zakresie obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, w/g formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
2.    Zakres świadczonych usług obejmować będzie między innymi:
- potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
- realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek Zamawiającego
- wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego;
- potwierdzanie sald rachunków bankowych, na wniosek Zamawiającego;
- wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk u Zamawiającego;
- deponowanie wolnych środków na lokatach terminowych na indywidualnie negocjowanych warunkach przez Zamawiającego;
3. Warunki prawidłowej realizacji zamówienia:
a. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do założenia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b. Wszystkie dyspozycje dotyczące dysponowania rachunkiem i wykonywania operacji na lub z rachunku muszą być opatrzone nadanym przez Wykonawcę numerem rachunku bankowego.
c. Zamawiający wymaga niezwłocznego realizowania wszelkich zleceń płatniczych, zgodnie z cyklem rozliczeniowym. Dyspozycje złożone do godz. 14.30 winny być realizowane w tym samym dniu roboczym, natomiast dyspozycje złożone po godz. 14.30 powinny być zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym;
d. W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu i w szczególności:
- bezpieczeństwo danych w w/w systemie,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych,
- realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków,
- składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku,
- możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych Zamawiającego,
- tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych,
- tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych,
- generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego,
- możliwość tworzenia paczek zleconych przelewów wraz z możliwością wydruku indywidualnej (jednej) paczki,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- sporządzanie historii rachunków na żądanie Zamawiającego,
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił nieodpłatnie: podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w/w systemu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia niezbędne do świadczenia tej usługi, dostarczone przez Wykonawcę. W przypadku awarii, Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ:
1)    Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej i realizację usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1.    W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:
1.1.    Koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej i realizację usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym.
2.    W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:
2.1.    Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia;
2.2.    Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
3.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2.1. powyżej:
1)    składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

IV.     TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY:  30 dni od dnia otwarcia ofert

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego formularzach ofertowych tj.
5.1.    Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
5.2.    Załącznik nr 2: Oświadczenie

VI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w:                                     
Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków lub wysłać na ww. adres z dopiskiem:
Oferta na: „PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI BANKOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE UL. ALEJA WOLNOŚCI 29”

Ofertę należy złożyć bądź przesłać do dnia 14-11-2018 r. do godz. 10.00.

W wyniku złożonej oferty oraz przeprowadzonych uzgodnień planowane jest zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację w/w zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, bud. B-2, sala konferencyjna, w dniu
14-11-2018 r. o godz. 10:30.

VIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
1) CENA OFERTY - waga 60 %,
2) PROWIZJA ZA WPŁATY GOTÓWKOWE - waga 20 %
3) OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM – waga 20 %

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300    Myszków, ul. Aleja Wolności 29
nr faksu: (034) 313 89 78     e-mail: mdziechciarz@zozmyszkow.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawie procedury, przedmiotu zamówienia :
Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel/fax (48) 34/ 313 89 78


 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2018-11-02.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2018-11-02 10:28:31.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2018-11-02 10:30:04.
czytano: 273 razy, id: 461
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-11-16
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-11-16
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-11-14
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-11-07
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-11-02
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-11-02
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019