BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE

Strona główna » Zapytania ofertowe » KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE

wielkość tekstu:A | A | A

SP ZOZ/DZ/37/2018                    Myszków, dnia 09-10-2018 r.

Zapytanie ofertowe
przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.
„KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE”
Zakres świadczonych usług obejmować będzie między innymi: sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego (w tym zwłaszcza: udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierania i wykonywania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Zamawiającego związanych z nienależytym wykonywaniem świadczeń medycznych i naruszeniem praw pacjenta, prawa badań klinicznych, prawa farmaceutycznego, prawa wyrobów medycznych, prawa regulującego zasady wykonywania zawodów przez osoby angażowane przez Zamawiającego do udzielania świadczeń zdrowotnych, przepisów związanych z zasadami pozyskiwania i wykorzystywania środków z Ministerstwa Zdrowia, budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy), usługi prawne w zakresie procesów inwestycyjnych (w infrastrukturę i sprzęt medyczny), sprawy z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
Świadczona obsługa prawna obejmuje również czynności administratora danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.    KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ:
1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dokument potwierdzający, iż jest on wpisany do jednego z rejestrów zawodowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
24 miesięce od dnia obowiązywania umowy.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY:  30 dni od dnia otwarcia ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego formularzach

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w:                                    
Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków lub wysłać na ww. adres z dopiskiem:
Oferta na: „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE”
bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: mdziechciarz@zozmyszkow.pl

Ofertę należy złożyć bądź przesłać do dnia 16.10.2018 r. do godz. 10.00.

W wyniku złożonej oferty oraz przeprowadzonych uzgodnień planowane jest zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację w/w zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, bud. B-2, sala konferencyjna, w dniu
16.10.2018 r. o godz. 10:30.

KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
1) Cena oferty - 60 %,
2) Doświadczenie zawodowe – 40%.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300    Myszków, ul. Aleja Wolności 29
nr faksu: (034) 313 89 78     e-mail: mdziechciarz@zozmyszkow.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawie procedury, przedmiotu zamówienia :
Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel/fax (48) 34/ 313 89 78

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2018-10-09.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:44:35.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2018-10-09 12:46:12.
czytano: 529 razy, id: 457
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-10-24
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-10-16
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-10-09
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-10-09
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-10-09
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019