BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Dostawy opału dla placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.

Strona główna » Zapytania ofertowe » Dostawy opału dla placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.

wielkość tekstu:A | A | A

Nr sprawy: SP ZOZ/DZ/34/2018                                                  Myszków dnia 19-09-2018r.


                                           .…………………………………..
                                                   (strona internetowa Zamawiającego)
                                             www.bip.zozmyszkow.pl


Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,
ul. Aleja Wolności 29, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Dostawy opału dla placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29”

Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakup wraz z dostawą opału dla placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie:
1. Węgiel kamienny typu „orzech”  w ilości 12 ton.
2. Eco-groszek (workowany) w ilości 35 ton.
1.1.Wymagane parametry jakościowe oferowanego opału:
      Węgiel kamienny typ „orzech”:
1.    Granulacja 25-80 mm
2.    Typ węgla 31,
3.    Wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg,
4.    Zawartość popiołu max 8 %,
5.    Wilgotność max 5 %,
6.    Zawartość siarki max 0,8 %
      Eco-groszek – workowany:
1.    Granulat 5-25mm,
2.    Typ węgla 31,
3.    Wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg,
4.    Zawartość popiołu max  8 %,
5.    Wilgotność max 10 %,
6.    Zawartość siarki max 0,8 %.
1.2.Dostawa obejmuje następujące placówki:
1.    Oddział Rehabilitacji w Myszkowie, ul. Grzybowa 4;
2.    Poradnia Ogólna w Lgocie Górnej, ul. Strażacka 2;
3.    Poradnia Ogólna w Cynkowie, ul. Strażacka 5;
4.    Poradnia Ogólna w Markowicach, ul. Św. Floriana 2;
5.    Poradnia Ogólna w Gniazdowie, ul. Szkolna 11.

1.3. Termin i warunki realizacji zamówienia:
  - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
    Dostawy realizowane będą cyklicznie w zależności od potrzeb Zamawiającego
    w ilościach jednorazowo od 1 do 5 ton wg założeń zawartych we wzorze umowy,
    stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
    Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakościowe dostarczonego opału.
   
2. Oferta Wykonawcy winna zawierać:
2.1. Wypełniony formularz oferty w/g załącznika nr 1.
2.2. Zaparafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
2.3. Aktualny wydruk z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji
     o działalności gospodarczej.
3.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

4.Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego
załącznikach tj.:
4.1. Załącznik nr 1- Formularz oferty.
4.2. Załącznik nr 2: Wzór umowy.
4.3. W trakcie prowadzonej oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień/ uzupełnień do złożonej oferty.
4.4. W sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca może kontaktować się z Działem Zamówień Publicznych tut. SP ZOZ w Myszkowie, tel. 34/315-82-23, fax: 34/313-89-78, e-mail: przetargizoz@poczta.fm
5. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć/przesłać do Sekretariatu Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29,
42-300 Myszków, bud. B-3, z dopiskiem: Oferta na „……………………” (nazwa zadania).
Termin składania ofert upływa dnia: 02-10-2018 r. do godz. 12:00.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, bud. B-2, sala konferencyjna,
w dniu 02-10-2018r. o godz. 12:30.
6. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca wypełni i poda cenę w/g formularza ofertowego ( załącznika nr 1 do zapytania ofertowego)
7. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM  - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

      1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.
          Sposób oceny:                
                C/of. najniższej
         P = ----------------------- x 100 pkt.
                C/of. badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.8.Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2.    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej
www.bip.zozmyszkow.pl  zakładka „zapytania ofertowe”.
3.    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w/g załączonego wzoru Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
4.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.                                                   6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.                                                       7. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                          -lek. med. Khalid Hagar-
                                                                                 …………….……………………………
                                                                                        (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)   


  - Marek Winiarski-
            
………………………………………….
      (sporządził)       

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2018-09-20.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:20:55.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2018-09-20 09:20:55.
czytano: 124 razy, id: 453
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-10-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-09-20
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-09-20
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-09-20
Nowa wiadomość
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019