BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

imieniny: Laura, Leszek

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DLA SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE - APTEKA SZPITALNA.

Strona główna » Zapytania ofertowe » ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DLA SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE - APTEKA SZPITALNA.

wielkość tekstu:A | A | A

Znak sprawy                              Myszków, dn. 04-07-2018 r.
SP ZOZ/DZ/24/2018
Zapytanie ofertowe
przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.
1.    Opis przedmiotu zamówienia.
„ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DLA SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE – APTEKA SZPITALNA”
Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż mebli dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie, z przeznaczeniem wyposażenia Apteki Szpitalnej.
Szczegółowy wykaz i opis techniczny sprzętu zawiera Formularz asortymentowo cenowy (załącznik nr 4) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem nowego i fabrycznie (bez cech używalności) zapakowanego przedmiotu umowy, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2017), wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych w siedzibie Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje także montaż przedmiotu zamówienia. Montaż obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie), regulację i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu.
Dostarczony przedmiot umowy musi posiadać karty gwarancyjne oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Wykonawca zapewnia transport do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie zostaną odrzucone.
2. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.
3. Termin obowiązywania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
4. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego formularzach ofertowych tj.
4.1.Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
4.2.Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia
4.3.Załącznik nr 3: Wzór umowy
4.4.Załącznik nr 4: Formularz asortymentowo - cenowy
5. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków lub mail: przetargizoz@poczta.fm
Termin składania ofert upływa dnia: 13-07-2018 r. o godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert: 13-07-2018 r. godz. 12:30
sala konferencyjna budynek B-3
6. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
 KRYTERIUM  - Oferowana cena    100 %
7. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300    Myszków, ul. Aleja Wolności 29
nr faksu: (034) 313 89 78     e-mail: przetargizoz@poczta.fm
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Marek Winiarski Tel/fax (48) 34/ 313 89 78
Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie późniejszym niż do dnia: 09-07-2018 r. do godz. 12:00, na adres e-mail: przetargizoz@poczta.fm lub fax nr 34/313-89-78
 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2018-07-04.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2018-07-04 11:41:00.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2018-07-04 11:47:57.
czytano: 174 razy, id: 449
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-07-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-07-04
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019