BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

imieniny: Laura, Leszek

Dostawa odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem techniki aglutynacji kolumnowo-żelowej oraz odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologii z Bankiem Krwi ZDL SP ZOZ w Myszkowie.

Strona główna » Zapytania ofertowe » Dostawa odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem techniki aglutynacji kolumnowo-żelowej oraz odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologii z Bankiem Krwi ZDL SP ZOZ w Myszkowie.

wielkość tekstu:A | A | A

Nr SP ZOZ/DZ/32/2018                                                            Myszków dnia 03-07-2018r.

                                         www.bip.zozmyszkow.pl
                                             .…………………………………..
                                                        (strona internetowa Zamawiającego)


Zapytanie ofertowe

Na realizację zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł,
ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO (netto bez VAT)

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,
ul. Aleja Wolności 29, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem techniki aglutynacji kolumnowo-żelowej oraz odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologii z Bankiem Krwi ZDL SP ZOZ w Myszkowie,

2.   Przedmiot zamówienia i jego realizację określają:
•    formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik Nr 2)
•    wzór umowy (załącznik Nr 3)
2.  Termin wykonania zamówienia:
   - 36 miesiący od daty obowiązywania umowy.

3. Dokumenty  wymagane od Wykonawców:
3.1. Wypełniony formularz oferty.
3.2  Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy.
3.3. Aktualny wydruk z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3.4. Zaparafowany wzór umowy.

4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

5.Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego
załącznikach tj.:
5.1. Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy.
5.2. Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy.  
5.3. Załącznik nr 3 - wzór umowy.
5.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane pakiety od 1 do 2.
5.5. W sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca może kontaktować się z Działem     
      Zamówień Publicznych e-mail: przetargizoz@poczta.fm tel/fax 34/313-89-78.
5.6. Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie późniejszym niż do dnia: 09-07-2018r. do godz. 12:00, na adres e-mail: przetargizoz@poczta.fm lub fax nr 34/313-89-78.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, przekazując treść wyjaśnień Wykonawcom, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.
6. Miejsce, termin składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć/przesłać do Sekretariatu Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, bud. B-3. z dopiskiem: Oferta na „……………………” nazwa zadania j/w.
Termin składania ofert upływa dnia: 16-07-2018r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, bud. B-2, sala konferencyjna, w dniu
16-07-2018r. o godz. 12:30.
7. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową wypełniając formularz ofertowy załącznik nr 1
i formularza asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2  do niniejszego zapytania.

8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
Pakiet Nr I
KRYTERIUM 1  - Cena oferty brutto – 60 %
KRYTERIUM 2  - Jakość – pozytywna opinia IHiT w Warszawie – 40 %

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
      1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.
          Sposób oceny:                
                C/of. najniższej
         P = ----------------------- x 60 pkt.
                C/of. badanej

      2. Pozytywna opinia IHiT                - 40 pkt,
          Brak pozytywnej opinii IHiT       - 0 pkt.

Pakiet Nr II
KRYTERIUM  - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
      1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.
          Sposób oceny:                
                C/of. najniższej
         P = ----------------------- x 100 pkt.
                C/of. badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

9.Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2.    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3.    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w/g załączonego wzoru do niniejszego postępowania.
4.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 - tekst jednolity).                                                                                                                                                                                                           7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub wybranej części.
  
             -Marek Winiarski-                                               -lek. med. Khalid Hagar-                                  
…………………………………………                                                     …………….……………………………
                 (sporządził)                                                                                     (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)           

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2018-07-03.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2018-07-03 10:51:07.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2018-07-03 10:51:07.
czytano: 276 razy, id: 448
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-07-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-07-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2018-07-03
Nowa wiadomość
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019