BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 15 grudnia 2019 r.

imieniny: Celina, Nina

Zakup wraz z dostawą IMMUNOGLOBULINY ANTY-D na potrzeby Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Strona główna » Zapytania ofertowe » Zakup wraz z dostawą IMMUNOGLOBULINY ANTY-D na potrzeby Szpitala Powiatowego w Myszkowie

wielkość tekstu:A | A | A

SP ZOZ/DZ/1/2018                          Myszków, dnia 02-01-2018 r.

Zapytanie ofertowe
przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia:
„Zakup wraz z dostawą IMMUNOGLOBULINY Anty-D na potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

2.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. posiada  kompetencje bądź uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy złożyć koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji)
2.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć:
2.2.1.Świadectwo Rejestracji lub inny dokument dopuszczający do stosowania leków na terenie kraju lub oświadczenie o posiadaniu stosownych dokumentów i udostępnieniu na każde wezwanie Zamawiającego.
2.2.2.Oświadczenie, że Wykonawca posiada i przedstawi na każde żądanie Zamawiającego Karty Charakterystyki leku zgodnie z zapisami Prawa farmaceutycznego art. 11.

3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4. Termin obowiązywania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert

5. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego formularzach ofertowych tj.
5.1.    Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
5.2.    Załącznik nr 2: Wzór umowy
5.3.    Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy

6.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w:                                    
Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków lub wysłać na ww. adres z dopiskiem:
Oferta na: „Zakup wraz z dostawą immunoglobuliny anty-D dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie”
bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: mdziechciarz@zozmyszkow.pl

Ofertę należy złożyć bądź przesłać do dnia 10-01-2018 r. do godz. 10.00.

W wyniku złożonej oferty oraz przeprowadzonych uzgodnień planowane jest zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację w/w zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, bud. B-2, sala konferencyjna, w dniu
10-01-2018 r. o godz. 10:30.

7. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
a)    oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT;
b)    cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.);
c)    cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.;
d)    Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo cenowym (Zał. Nr 3)
e)    Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowych cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

KRYTERIUM I      -    Cena oferty
      1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.
         
Sposób oceny:                
                C/of. najniższej
         P = ----------------------- x 100 pkt.
                C/of. Badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
    Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej ceny należy podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2.    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
    Nazwa (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert
i łączną punktację;
3.    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
4.    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
5.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.


10. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga zawarcia umowy na takich warunkach zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300    Myszków, ul. Aleja Wolności 29
nr faksu: (034) 313 89 78     e-mail: mdziechciarz@zozmyszkow.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawie przedmiotu zamówienia – Marcin Kurzak tel. (48) 34/313 82 08
W sprawie procedury – Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel/fax (48) 34/ 313 89 78


                Zatwierdził:
                                Dyrektor – lek. med. Khalid Hagar

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2018-01-02.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:03:21.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2018-01-02 12:04:40.
czytano: 304 razy, id: 419
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-01-18
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-01-02
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019