BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Zakup wraz z dostawą pieczywa dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Strona główna » Zapytania ofertowe » Zakup wraz z dostawą pieczywa dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie

wielkość tekstu:A | A | A

Znak sprawy                                Myszków, dn. 15-12-2017 r.
SP ZOZ/DZ/43/2017
Zapytanie ofertowe
przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł,

ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie.
Zamówienie obejmuje dostawę asortymentu opisanego w Formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy.
Zmawiający przewiduje zawarcie umowy na okres od dnia 05.01.2018 r. do dnia 04.01.2019 r.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był dostarczany:
    raz dziennie;
    od poniedziałku do soboty;
    rano do godziny 07.00, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego;
    środkiem transportu Wykonawcy do magazynu żywności Szpitala Powiatowego w Myszkowie, gdzie dostawa będzie potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na podstawie dowodu dostawy.
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień zbiorczych składanych raz w miesiącu na miesiąc następny, potwierdzanych telefonicznie przez Kierownika kuchni szpitalnej na jeden dzień przed dostawą, z określeniem ilości zamawianego pieczywa na dzień następny.
Dostarczany chleb zwykły, chleb graham, chleb razowy muszą być świeże, krojone, pakowane w woreczki oraz muszą posiadać datę wskazującą na termin przydatności do spożycia.
Miejscem wykonania dostawy przedmiotu zamówienia jest:
Kuchnia Ogólna Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać pieczywo, które nie jest produkowane z surowców głęboko mrożonych .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.Termin obowiązywania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
3.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków
Termin składania ofert upływa dnia: 28-12-2017 r. o godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 28-12-2017 r. godz. 10:30
sala konferencyjna budynek B-3
Oferty można również składać w formie elektronicznej na adres: przetargizoz@poczta.fm
4. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
CENA – 80%
TERMIN NIEZMIENNOŚCI CENY – 20%
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 80 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
KRYTERIUM I      -    Cena oferty
      1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.
Sposób oceny:                
                C/of. najniższej
         P = ----------------------- x 80 pkt.
                C/of. Badanej
KRYTERIUM II     -     Termin niezmienności ceny (ilość dni*) 
    
 Sposób oceny:                 

T. niez. of. badanej
 P= ----------------------------------------------   x 20 pkt.
       Termin niezmienności zaoferowany
                        Najdłuższy

*za rok przyjmuje się 365 dni

5. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania musza być skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300    Myszków, ul. Wolności 29
Nr faksu: (034) 313 89 78     e-mail: przetargizoz@poczta.fm
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawie przedmiotu zamówienia – Milena Wojtasiak Tel: 034/315-82-44
W sprawie procedury – Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel/fax (48) 34/ 313 89 78

Zatwierdził:
lek. med. Khalid Hagar
 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2017-12-15.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:36:20.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2017-12-15 11:38:23.
czytano: 352 razy, id: 418
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-12-29
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-12-15
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-12-15
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019