BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 15 grudnia 2019 r.

imieniny: Celina, Nina

Zapytanie ofertowe - naprawy i przeglądy aparatury medycznej anestezjologicznej zlokalizowanej w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie.

Strona główna » Zapytania ofertowe » Zapytanie ofertowe - naprawy i przeglądy aparatury medycznej anestezjologicznej zlokalizowanej w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie.

wielkość tekstu:A | A | A

Nr SP ZOZ/TP/15/2015                                                                                        Myszków dnia 12-05-2015r.
                                   
                                           ……………………………………

                                          ..………………………………….

                                          .…………………………………..
                                        (strona internetowa Zamawiającego
                                               www.bip.zozmyszkow.pl

                                                        
Zapytanie ofertowe
(rozeznanie rynku)

Na realizację zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 10 000 zł, ale
nie przekracza równowartości kwoty 30 000 zł
(netto bez VAT)

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,
ul. Wolności 29, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1.Nazwa przedmiotu zamówienia:
   Naprawy i przeglądy aparatury medycznej anestezjologicznej zlokalizowanej w Szpitalu
   Powiatowym w Myszkowie, ul. Wolności 29 w/g formularza asortymentowo-cenowego
   Stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
3.  Termin wykonania zamówienia:
   - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Dokumenty  wymagane od Wykonawców:
4.1. Wypełniony formularz oferty -w/g załącznika.
4.2 Wypełniony formularz asortymentowo- cenowy.
4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.
6.Sposób przygotowania oferty: forma pisemna /fax 34/313-89-78/ e-mail: przetargizoz@poczta.fm , na załączonych przez  Zamawiającego formularzu oferty wraz z załącznikami.
Termin składania ofert upływa dnia: 21-05-2015 r. do godz. 12:00.
6.1 W sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca może kontaktować się:
- z Działem Zamówień Publicznych tel./fax 34/313-89-78.
6.2.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
7. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę oferty w/g formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM I - Cena oferty brutto – 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

KRYTERIUM I      -    Cena oferty
      1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.  
Sposób oceny:                 
                C/of. najniższej
         P = ----------------------- x 100 pkt.
                C/of. badanej

    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10.Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę wg załączonego wzoru umowy.
2.    Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 Marek Winiarski                                                   -lek. med. Jacek Kret-
…………………………………………             …………….……………………………
                                         (sporządził)                                               (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)            

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2015-05-13.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:17:46.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2015-05-13 11:17:46.
czytano: 600 razy, id: 264
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2015-06-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-13
Nowa wiadomość
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019