BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 15 grudnia 2019 r.

imieniny: Celina, Nina

Ogłoszenie o przetargu- dostosowanie części pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego I Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu- dostosowanie części pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego I Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

wielkość tekstu:A | A | A

Numer ogłoszenia  BZP: 172621 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Dostosowanie części pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego I  Szpitala Powiatowego
w Myszkowie do obowiązujących przepisów sanitarnych i prawnych.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie , ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3138978, faks 034 3138978.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie części pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego I w ramach dostosowania Szpitala Powiatowego w Myszkowie do obowiązujących przepisów sanitarnych i prawnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówianie obejmuje: - roboty budowlane, - roboty instalacyjne, sanitarne, - roboty instalacyjne elektryczne i niskoprądowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) do dnia 16-09-2013r. do godziny 12:00.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w obiektach jednostek ochrony zdrowia o wartości min. 200 000,00 zł każda. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć dokumenty stwierdzające, że osoby te posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie robót budowlanych oraz instalacyjnych. W przypadku nie dysponowania takimi osobami, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena potencjału ekonomicznego Wykonawcy dokonana będzie w oparciu o przedłożony dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia lub złoży oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty przed podpisaniem umowy, przedłoży dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000.00 zł Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane będą roboty zamienne lub dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, b) terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności a w szczególności (np.: konieczność wykonania robót nie przewidzianych w dniu podpisania umowy lub innych uzasadnionych przeszkód nieprzewidzianych w niniejszej umowie). c) wynagrodzenia umownego spowodowanego wystąpieniem robót zamiennych lub dodatkowych albo zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zmiany te wynikają z technologii wykonania robót i są korzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zozmyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Wolnosci 29, Dział zamówień publicznych tel/fax: 34/313-89-78..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Wolności 29, bud. B-3..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


-lek.med. Jacek Kret-

………………………………………..
(Dyrektor/kierownik jednostki)

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2013-08-29.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:37:16.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2013-08-29 13:37:16.
czytano: 1033 razy, id: 191
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2013-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-09-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019